Hopp til innhold

Kommunene har gjennom hele Drømmestipendets 20-årige historie vært naturlige - og ikke minst viktige -  samarbeidspartnere for stipendordningen. Kommunene har en sentral rolle i forbindelse med lokal synliggjøring, nominasjonsprosess og gjennomføringen av tildelingsarrangement for stipendvinnerne. Derfor oppfordrer vi alle landets kommuner til å oppnevne en kontaktperson for Drømmestipendet. Her følger en gjennomgang av hva rollen som kontaktperson innebærer - og noen kjennetegn på et godt samarbeid mellom Drømmestipendet og den enkelte kommune.

Vi oppfordrer kontaktpersonene til å synliggjøre Drømmestipendet for potensielle målgrupper i egen kommune gjennom søknadsperioden, som løper fra 15. september til 15. november 2023. Det kan for eksempel innebære å:
  • Tilgjengeliggjøre Drømmestipendplakater på infoskjermer og i andre kommunikasjonskanaler (nettside, sosiale medier og liknende)
  • Tipse aktuelle søkere som har tilhørighet til kommunen om stipendet
  • Bidra til øvrig informasjonsspredning og rekruttering i eget lokalsamfunn og nettverk

Kontaktpersonens viktigste oppgave er å gjennomføre kommunens nominasjonsprosess. I denne prosessen velger kommunen hvilke søknader de ønsker å nominere videre til juryering. Kommunene bestemmer selv hvordan de ønsker å gjennomføre nominasjonsprosessen. Den kan skaleres opp eller ned alt etter kapasitet, men vi oppfordrer til å involvere fagpersoner eller kanskje også politikere i prosessen. Selve nomineringen gjøres på en enkel måte i vår kontaktperson-portal

1. februar 2024 blir de 50 drømmestipendvinnerne offentliggjort, og samme dag starter vi jobben med å tilrettelegge for gode tildelingsarrangementer som skaper blest, synlighet og stolthetsfølelse både for vinnere og vinnerkommuner.

Vi oppfordrer kontaktpersonene til å bidra til å skape en god tildelingsarena for vinnerne i deres egen hjemkommune i tett samhandling med representanter for stipendordningen. Vi erfarer at vi lykkes godt med dette når vi kobler tildelingen på et annet arrangement i kommunen med et visst publikumstilfang. Dette kan for eksempel være:

  • Festdager, for eksempel «kommunenavn-dagene»
  • Kulturskoleforestillinger
  • Kulturarrangementer eller -begivenheter
  • Annet? Her kan vi være kreative sammen

Vi anbefaler at kulturskolen i kommunen stiller kontaktperson til rådighet for Drømmestipendet. På denne måten kan kulturskolen spille en enda større rolle som lokalt ressurssenter for kunst- og kulturlivet i kommunen og lokalsamfunnet.

Vi erfarer at kulturskoler som bruker Drømmestipendet aktivt i egen synliggjøring ser gode effekter av dette.

Kommunene står selvsagt fritt til å utnevne kontaktpersoner fra andre tjenesteområder dersom det er ønskelig. Mange kommuner har for eksempel lagt kontaktpersonansvaret til kulturavdelingen.

Dersom tidligere kontaktperson av ulike årsaker ikke lenger kan ha denne rollen, ber vi om at dette meldes til vår supportavdeling. Opplys gjerne om hvem som blir ny kontaktperson.

Mange kommuner ser stor verdi i å knytte sterkere bånd til sine unge talenter, som kanskje har flyttet ut for å studere eller jobbe med kunsten sin, og ikke minst å hylle dem på et egnet tildelingsarrangement. Det skjer noe spesielt når ordfører gir uttrykk for stolthet over at kommunen har fostret en kunst- og kulturutøver som nå har fått en nasjonal utmerkelse. Samtidig har kommunen også hatt en finger med i spillet gjennom å nominere vedkommende. Symbolverdien er betydelig, og bidrar til å sette viktigheten av kommunalt kulturarbeid og kommunal kulturkompetanse på kartet.

Vi håper også at kontakten mellom kommune og stipendvinner kan føre til noe positivt gjennom å inspirere kommunens barn og unge, som ser hvor langt noen fra deres eget hjemsted kan nå. Kanskje kan kommunen invitere stipendvinneren til å holde en workshop eller mesterklasse for kulturskoleelever i forbindelse med tildelingsarrangementet? Her er det store muligheter til å få enda mer utbytte av hverandre, for både vinner og kommune.

15. september 2023: Søknadsportalen åpner

15. november 2023: Søknadsfrist (kl. 12:00)

22. november 2023: Nominasjonsperioden til kommunene begynner
15. desember 2023: Frist for kommunenes nominasjonsarbeid

3. januar 2024: De nominerte offentliggjøres

3. januar 2024: Det nasjonale juryarbeidet igangsettes

1. februar 2024: Resultatene er klare og de 50 vinnerne offentliggjøres

2. mars 2024: Tildelingsperiode starter

Noen nøkkeltall fra kommunenes nominasjonsprosess

Antall nominerte søknader i 2023

0

Antall nominerte søknader i 2024

0

I videoen under kan du høre tidligere kulturskolerektor i Ulstein, Julianne Hauge, fortelle om hvor verdifullt arbeidet med Drømmestipendet er for deres kommune, og om samarbeidet med stipendvinner Marte som har gitt positive ringvirkninger i hele sju kommuner!

Tildelingsarrangement i Stord kommune 2023